printlogo


دانشنامه حقوقی

شرایط دریافت 
خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:
1- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد بنابراین برای مثال بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی‌توان دیرکرد گرفت.
2- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری به عنوان دیرکرد دریافت کنید.
3- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند.
4- بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

آیا هر تهدیدی، جرم است؟
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدیدشونده و تهدیدکننده مورد قضاوت قرار می‌گیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
هر تهدیدی جرم نیست. چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه بدهد با توجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد کرد چنین امری تهدید کیفری محسوب نشده و مستوجب مجازات نیست.
تهدید شخص باید واضح باشد. به این معنا که تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به‌نحوی که قاضی از الفاظ به‌کاررفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید انجام‌شده را به راحتی احساس کند.
 
 شرایط تهدید 
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، تهدیدکننده قادر به انجام باشد و نیز اینکه با توجه به وضعیت تهدیدشونده، احتمال وقوع آن وجود داشته باشد. تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدیدشونده و تهدیدکننده مورد قضاوت قرار می‌گیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

 مجازات جرم تهدید
هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است یا به او سپرده می‌شود را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.