printlogo


دانستنی های حقوقی

مدیر ساختمان می‌تواند حق‌الزحمه بگیرد
مدیر ساختمان می‌تواند برای خدماتی که در امور مشترک ساختمان ارائه می‌کند، حق‌الزحمه بگیرد.
هزینه‌های اداری و حق‎الزحمه مدیر یا مدیران در ساختمان مطابق بند ۲ ماده ۲۵ آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در زمره هزینه‌های مشترک قرار گرفته است؛ لذا در صورت توافق شرکای ساختمان بر تعلق حق‌الزحمه به مدیر یا مدیران، شرکای ساختمان مطابق ماده ۲۳ آیین‎نامه مذکور موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‎هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف میشود، طبق مقررات زیر مشارکت کنند:
در صورتی که مالکان ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‎بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکان یا استفاده‏کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد، از قبیل آب، گازو‌ئیل، اسفالت پشت بام و ... به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌هاست.
دیگر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و ... به طور مساو‌ی بین مالکان یا استفاده‎کنندگان تقسیم می‌شودد.
تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده‏‎کنندگان با مدیر یا مدیران است. اما هر یک از شرکای ساختمان که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را مطرح کند.
در صورت رسیدگی نشدن یا رد اعتراض، شریک ساختمان می‌تواند به مراجع صلاحیت‎دار قضایی مراجعه کند.

تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی 
تراس جزء مشاعات است، اما بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود و البته در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است، اما در همین حالت خاص مساحت تراس جزء آپارتمان محسوب نمی‌شود بلکه به آن منضم می‌شود.
بر اساس دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها، تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یک طرف آنها به سمت خارج باز باشد که به آنها تراس یا بالکن یک‎طرف باز، دو طرف باز یا سه طرف باز می‌گویند. اما همین تراس و بالکن با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که باید به آنها توجه داشت. اولین تفاوت این است که تراس غیرمسقف و بالکن مسقف است.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت و جزء تفاوت‌ها به حساب می‌آید، این است که تراس جزء مشاعات است، اما بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود و البته در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است، اما در همین حالت خاص مساحت تراس جزء آپارتمان محسوب نمی‌شود بلکه به آن منضم می‌شود.
برای مثال می‌توان گفت آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع به انضمام تراسی به مساحت ۵ مترمربع است، اما در بالکن گفته می‌شود آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.