printlogo


دانستنی های حقوقی

تکلیف ضامنی که اقساط وام‌گیرنده از حقوقش کسر می‌شود
ماده 709 قانون مدنی بیان می‎کند که ضامن حق رجوع به مضمون‎عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‏تواند به مدیون (مضمون‎عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد. به این صورت که ضامن می‏تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‎هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت، به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
البته باید به اين نکته توجه داشت كه این اقدام به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داد تا بلكه از ترس زندان و محدودیت‎هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این دليل، ضامن در فقره یا فقره‎های چکی که از کسی که ضمانتش را کرده است، دریافت می‏کند، باید این موارد را مورد توجه قرار دهد: چک باید تاریخ‎دار باشد، یعنی اینکه اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می‎دارد «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست».
دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط است، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

مواردی که زن می‎تواند درخواست طلاق کند 
طرفین عقد می‎توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند. 
در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه؛ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و نیز در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقودالاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد، زن می‎تواند درخواست طلاق کند. 
مورد بعدی، در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی است که به موجب ماده یادشده، طرفین عقد می‎توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌(عقدی که با اراده یک طرف قابل انحلال نیست) مطرح کنند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.